Chất lượng đầu ra của Máy lọc nước R.O của Tập đoàn Tân Á Đại Thành

đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y Tế về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT)

và chất lượng nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN 6-1:2010/BYT)